Cửa sổ 10 Nội Xem trước xây Dựng 10565 có trên Vòng Nhanh

 

Hôm nay Microsoft phát hành các cửa Sổ 10 Nội Xem trước xây Dựng 10565 để người Trong cửa Sổ trong vòng Nhanh. Xây dựng này bao gồm một loạt các tính năng mới cải tiến, bao gồm Skype hội chạm vào xem thử trong Microsoft Cạnh, và cải tiến đến cài đặt.

Microsoft Cạnh bây giờ đã Tab Xem trước, mà cho phép anh để xem nội dung trên tab khác bằng cách lơ lửng trên chúng.

 

Một số tính năng mới, cũng bao gồm cài đặt cải tiến như khả năng của mình để hiểu ký ghi chú rằng anh sẽ viết trong. Phát bây giờ có thể phân biệt thông minh từ khóa như địa điểm, giờ, và ngày.

Dưới đây là các vấn đề đã được cố định từ trước đó xây dựng:

Rõ vấn đề:

Cho đầy đủ các chi tiết, bạn có thể đọc về nó tại các cửa Sổ kinh Nghiệm blog.

Ý kiến của bạn