Microsoft 12 An ninh Cập nhật cho ngày Vá thứ

 

Hôm nay Microsoft phát hành 12 cập nhật bảo với bốn người trong số họ được đánh dấu như là quan trọng. Microsoft cập nhật được dán nhãn quan trọng khi các lỗ hổng có thể được khai thác, bởi một điều khiển từ xa dùng để thực hiện mã trên máy tính. Điều này được thực hiện bởi kẻ tấn công việc tạo ra đặc biệt trang web mà khai thác những lỗ hổng, khi một người tới thăm họ từ một dễ bị tổn thương phiên bản của các cửa Sổ. Một khi các lỗ hổng là khai thác những kẻ tấn công có thể thực hiện mệnh lệnh đó tải và thực hiện phần mềm trên máy bị ảnh hưởng.

Các cập nhật quan trọng là cho vấn đề trong Internet Explorer, Microsoft Cạnh cửa Sổ, Tạp chí, và những cửa Sổ điều hành hệ thống. Ba của 12 con khác cập nhật được đánh giá là quan Trọng do khả năng của họ để nâng cao địa phương của người dùng đặc quyền trong các cửa Sổ và vì vậy cho họ có thêm nhiều sự cho phép để tập tin hoặc chương trình hơn họ thường sẽ có.

Một danh sách chi tiết của vá lỗ hổng là:

 

 

Ý kiến của bạn