Mới nhất TeslaCrypt Virus thêm .tờ mở rộng để Tập tin được mã Hóa

 

Một phiên bản mới các roulette bot plus đã được phát hành mà bây giờ là cách sử dụng các tờ mở rộng khi mã hóa các tập tin. Phiên bản này, sử dụng cùng một thanh toán trang web như trước đó, có thể yêu cầu một 2 thông hoặc khoảng $500 USD, ransom để giải mã của các tập tin. Rất tiếc, không có cách nào để giải mã miễn phí phiên bản này vào thời gian này do làm thế nào để tư mã chìa khóa được tạo ra. Các ghi chú tiền chuộc cho phiên bản này được đặt tên howto_recover_file_.txt và howto_recover_file_.html. Những ghi chú tiền chuộc được tạo ra trong mỗi mục là một tập tin đã bị mã hóa và trên cửa Sổ của bạn máy tính để bàn.

Rất tiếc với .TỜ phiên bản, không có cách nào để lấy chìa khóa riêng của tập tin được mã hóa. Như giải thích bằng cách cư dân của chúng tôi TeslaCrypt chuyên gia, BloodDolly:

Như mọi khi, chúng tôi sẽ đăng bài về bất kỳ phát triển mới có thể xảy ra.

 

Ý kiến của bạn